Місія Офензиви/Our Mission

[English version]

ФЕМІНІСТИЧНА ОФЕНЗИВА – незалежна відкрита феміністична ініціатива.

В групі діє принцип жіночого сепаратизму. Лише жінки можуть бути учасницями групи і приймати рішення на зборах. Ми підтримуємо звучання саме жіночого голосу в публічному просторі. Ми співпрацюємо і солідаризуємося з усіма феміністично спрямованими групами та ініціативами.

Ми боремося не за рівність жінок і чоловіків в суспільстві, яке залишається патріархальним. Ми боремося за подолання патріархальних форм влади і різних її проявів – сексизму, гомофобії, трансофобії, ейджизму, расизму, шовінізму. Ми виступаємо за зміни дискримінативного суспільного устрою та законодавства.

МИ ПРАГНЕМО:

 1. Створення простору для критичних гендерних дискусій та незалежного політичного активізму, простору солідарності та взаємодопомоги між жінками.
 2. Формування та поширення феміністично-емансипативного знання та не-сексистської мови.
  Запровадження сексуальної просвіти у школах та інших навчальних закладах; гендерно-чутливої освіти на всіх рівнях.
 3. Економічних прав жінок: подолання правових і звичаєвих бар’єрів, що формують гендерно-сегрегований ринок праці; рівна зарплатня незалежно від статі/ гендеру; гендерно-справедливий перерозподіл оплачуваної та неоплачуваної (домашньої) праці у партнерствах; надання репродуктивній праці[1] такого ж символічного та економічного статусу, як продуктивній.
 4. Репродуктивних прав жінок: подолання тиску на жінок народжувати, право і доступність штучного запліднення, право на безпечний аборт, доступна контрацепція, право самостійно обирати умови і місце пологів, проти примусової стерилізації та примусової хірургічної статевої корекції транссексуальних людей і інтерсексуальних людей.
 5. Подолання обов’язкової гетеросексуальності[2], гетеронормативності[3] й гетеросексизму[4], критика патріархатного інституту сім’ї, досягнення рівноправності різних типів стосунків
 6. Зміни суспільного ставлення й законодавчої оцінки будь-яких форм домашнього та сексуального насилля (сексуальні домагання, зґвалтування, в тому числі дружини чоловіком, трафікінг) аж до повної їх неприпустимості і найжорсткішого осуду.

МИ ДІЄМО:

 • на вуличних акціях, маршах, протестах,
 • висловлюємося у статтях і дискусіях,
 • проводимо конференції, диспути, семінари,
 • організовуємо виставки, кінопокази та інші культурно-мистецькі заходи,
 • ініціюємо жіночі групи підвищення самосвідомості.

[1] Статевий поділ праці на продуктивну та репродуктивну робить жінку нерівною чоловікові і дозволяє експлуатувати неоплачувану працю жінок в капіталістичній системі. Це поняття має вузьке та широке тлумачення. В вузькому сенсі – це безоплатна праця в приватній сфері (хатня робота, виховання дітей, догляд за старими та хворими в родині); в широкому сенсі – низькооплачувана праця жінок в сферах домашнього обслуговування та публічного сервісу, пов’язаного з відновленням психофізичних ресурсів людини (праця мігранток по догляду за дітьми, хворими, прибирання готелів, ресторанів, зайнятість в пральнях тощо).

[2] Обов’язкова гетеросексуальність (англ. Compulsory heterosexuality) відноситься до ідеї, що гетеросексуальність, як сексуальна орієнтація за умовчанням, може бути прийнята людиною незалежно від її особистих сексуальних уподобань. Людина автоматично вважається гетеросекуальною доки вона чи оточуючі не засвідчать або доведуть інше. Так як гетеросексуальність є невід’ємною складовою організації суспільства, вона стає натуралізованою “засвоєною поведінкою”. Цей термін запровадила Адрієнн Річ (Adrienne Rich) з метою критики гетеросексуальності, як насильницького політичного інституту.

[3] Гетеронормативність (англ. Heteronormativity) ієрархічно організовує категорії статі, гендеру та сексуальності. Це система поглядів і упереджень, яка розглядає виключно бінарний поділ людства на дві статі (жіноча та чоловіча), які відповідають гендерним ролям, та вважає гетеросексуальність єдиною соціальною нормою сексуальної поведінки людини.

[4] Гетеросексизм (англ. Heterosexism) – засновані на ідеях гетеронормативності упередження, які надають перевагу гетеросексуальності та дискримінують гомосексуальних та бісексуальних людей. Термін “гетеросексизм” утворений за принципом, схожим з сексизмом та расизмом.


OFENZYVA MISSION

Feministychna Ofenzyva (Feminist Offensive) is an independent open feminist initiative.
The group operates upon the principle of female separatism. Only women can become members of the group and be involved in decision making processes. We are in particular support of female voices in the public sphere. We cooperate with and support all feminist groups and initiatives.

We struggle not for equality between women and men in a society that remains patriarchal. We fight to overcome patriarchal forms of power in its various manifestations – sexism, homophobia, transphobia, ageism, racism, and chauvinism. We stand for change and the improvement of discriminatory social and legislative practices.

We WANT:

 1. To create space for critical gender studies and independent political activism, space for solidarity and mutual support between women.
 2. To develop and share emancipatory feminist knowledge and non-sexist language; to introduce sexual education in schools and other educational institutions; to create gender sensitive education on all levels.
 3. Economic rights for women: to overcome the legal and customary barriers that form gender-segregated labor markets; equal pay regardless of one’s sex or gender; gender equitable redistribution of paid and unpaid (domestic) work; to reward reproductive work[i] with the same symbolic and economic status as productive work.
 4. Reproductive rights for women: to overcome pressure on women to give birth; rights and access to artificial insemination, safe abortion, and contraception; the right to choose the conditions and location of birth; laws prohibiting forced sterilization and forced surgical modification of transsexual and intersexual individuals.
 5. To overcome compulsory heterosexuality[ii], heteronormativity[iii], and heterocentrism[iv]; to critique patriarchal institution of the family; to achieve equal legal protection and representation for different types of relationships.
 6. Changes in public attitudes and legal assessment for all forms of domestic and sexual violence, including but not limited to: sexual harassment, rape, including rape and abuse between spousal partners, and trafficking; full retribution for these crimes in all due jurisprudence.

WE ACT:

 • in street actions, marches, protests;
 • in our words within articles and discussions;
 • by organizing conferences, discussions, seminars;
 • by organizing exhibitions, movie clubs and other cultural events;
 • by initiating women’s groups for raising awareness.

[i] Sexual division of labor in productive and reproductive capacities makes a woman unequal to a man and allows for the exploitation of women’s unpaid labor within capitalist systems. This concept has narrow and broad interpretations. In narrow interpretations, the term describes unpaid work in the private sphere (housework, raising children, caring for old and sick members of the family). In broader interpretations, the term refers to underpaid women’s work in the spheres of home care and public service that are associated with the restoration of psychophysical resources (ie. female migrant labor for the care of children, the infirm, and the elderly, janitorial services, restaurant service work, hospitality services, etc.).
[ii] Compulsory heterosexuality refers to the idea that heterosexuality as sexuality, by default, must be adopted by a person regardless of her or his sexual preferences. An individual is automatically considered as heterosexual unless that individual or another confirms or proves the issue to be otherwise. Since heterosexuality has become such an integral part of contemporary society, it has become naturalized as “assimilated behavior.” This term was first introduced by Adrienne Rich in order to criticize heterosexuality as a violent political institution.
[iii] Heteronormativity organizes categories of sex, gender, and sexuality hierarchically. It is a system of views and prejudices that considers only binary divisions of humanity into two sexes (female and male) that correspond to two gender roles and posits heterosexuality as the definitive social norm for all sexual behavior.
[iv] Heterosexism consists of biases based on ideas of heteronormativity that favor heterosexuality and discriminate against alternatively sexed individuals, such as homosexual and bisexual people. The term “heterosexism” describes social principles that function in ways similar to sexism and racism.

13 Responses to Місія Офензиви/Our Mission

 1. jeszychowicz коментує:

  I enjoyed meeting some of you this past summer and am glad to see you are still going strong. I hope to visit Ukraine again in the Fall or next March. Best to all of you! – Jessica Zychowicz (Michigan, USA)

 2. Mark Rachkevych коментує:

  Whom can I talk to from the group? I’m a reporter for the Kyiv Post newspaper. I’d like to meet and talk with someone from the initiative.

 3. Ann коментує:

  Девочки! Я очень рада, что Вы есть. Интересные меропирятия. Жаль только, что Вы в Киеве, а мы в Днепре. Хотелось бы узнать об активистках. организаторах, принципах работы инициативы. Как это можно сделать? Не планируете ли экспансию в регионы?

  • ofenzyva коментує:

   У нас є широка феміністична розсилка ya_feministka. Запрошуємо долучатися для подальшої мобілізації, розширення в регіони та обміну інформацією. Залиште тут ваш імейл, ми вас підпишемо.

 4. Alexander Kondakov коментує:

  А у вас случаем нет официального названия по-русски? Я перевожу статью про вас, написанную Тамарой Марценюк, на русский с английского 🙂

 5. Оксана коментує:

  Я не из Киева (Ровенская область), но готова принять участие в акциях протеста против ограничения права на аборт. Право женщины на распоряжение своим телом – базовое право; защищать его необходимо.
  При необходимости могу приехать в Киев на день, чтобы принять участие в акции.

 6. Наталья коментує:

  Здравствуйте, я из Крыма. Не могли бы вы подписать меня на рассылку ya_feministka и рассказать о принципах работы с регионами, о том, ведется ли эта работа вообще и в чем заключается. Также интересно было бы узнать об организационной составляющей вашего движения, руководстве организацией, о том, по какому принципу вы сотрудничаете с теми или иными организациями. Также интересует, кем или чем финансируется организация, потому что по современным реалиям, тот кто платит, тот и заказывает музыку, а действительно независимыми быть ох как сложно. Почему спрашиваю – волнуют поднимаемые вами темы и вопросы и, в принципе, интересно было бы сотрудничество, но боюсь ошибиться и напороться на очередных декламаторов, которые любят покрасоваться на публике.

  • ofenzyva коментує:

   Наталю, дякуємо за коментар. Для участі в розсилці потрібен ваш імейл та коротке представлення (вашого досвіду та інтересів, пов’язаних з фемінізмом). Можете надіслати приватним повідомленням. Решта запитань по порядку:
   – У нашій групі є кілька жінок, які постійно чи тимчасово живуть поза Києвом. Вони долучаються до зустрічей по скайпу, а також беруть участь в роботі внутрішньої розсилки. Але ми приділяємо велику увагу внутрішньогруповій роботі, тому особиста участь дуже важлива.
   – В групи немає керівництва. Ми намагаємося бути максимально горизонтальними і рівномірно ділити обов’язки та відповідальність за групову роботу.
   – На даний момент майже вся діяльність Феміністичної Офензиви фінансується за рахунок волонтерської роботи та особистих внесків її учасниць. Часткову підтримку в організації активістсько-дослідницької конференції “Фемінізм: Точка зборки” Офензиві надав Фонд ім.Бьоля та фундація Ерсте.

   • Наталья коментує:

    Здравствуйте. Что-то жизнь сайта замерла – функционирует ли еще организация? Моя почта ledos@ua.fm Готова сотрудничать. Выезжать, правда, в Киев смогу не часто, Я имею связь с негосударственной феминистской организацией в Нидерландах и через них с представителями подобных организаций из других стран. Если вас это интересует, могу переводить для вас их новости, сообщать о проводимых акциях в случае, если они носят международный характер и т.п.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s